بیمه های طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد

این مرکز درمانی با بیمه های پایه و تکمیلی زیر قرارداد دارد.

 

بیمه تامین اجتماعی

 

 

بیمه سلامت کارمندی، ایرانیان و سایر اقشار

 

بیمه خدمت درمانی نیروهای مسلح (ارتش)

 

بیمه شهرسالم (شهرداری)

 

بیمه بانک تجارت

 

بیمه بانک سپه

 

بیمه بانک کشاورزی

 

بیمه بانک مرکزی

 

 

بیمه صدا و سیما